MIDORI NO ROMEN

MIDORI NO ROMEN.

Video by Sony vx1000 and Century MK1

(SKATER)
KOTA IKEDA
DAISUKE HAYAKAWA
ANELA YAHATA
CUREA KONNO
HIROKI MURAOKA
SOU TAMOKI
HARUKA KATAGATA
YUTA OIZUMI
KEYAKI IKE
and
AYUKU

8TIMES CORNER STORE
https://www.instagram.com/8times_corner_store